Voorwaarden in de Salon

 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautifuller en de consument waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beiden partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Behandelingen bij Beautifuller

Beautifuller zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Beautifuller worden doorgegeven.

 

Afspraken

Beautifuller werkt uitsluitend op afspraak.

Kunstproduct wordt gezet vanaf de leeftijd van 18 jaar.

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk en minimaaluiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak bij Beautifuller, persoonlijk, per WhatsApp of telefonisch doorgeven. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautifuller 50% voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Indien de klant meer dan 15 minuten later dan afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Beautifuller in overleg met de klant de afspraak verzetten. Dit om te voorkomen dat de volgende klant moet wachten door de uitloop, ook zal hiervoor bij de volgende behandeling een vergoeding van 50% van de niet nagekomen behandeling worden gerekend.

Bij een No Show, behoud Beautifuller zich het recht, het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.

Beautifuller moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan de klant melden. Beautifuller hoeft zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd wordt door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

Betalingen

Beautifuller vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling te betalen. Betalingen zijn contant of met pin te voldoen. Indien u wil pinnen komt er 2% van de totale behandelprijs bij.

Betaling achteraf en/of in termijnen is niet mogelijk.

 

Cadeaubon

Cadeaubonnen uitgegeven door Beautifuller zijn niet in te wisselen tegen contanten.

Om de cadeaubon te kunnen verzilveren dient u persoonlijk, per e-mail of telefonisch een afspraak te maken bij Beautifuller. Tijdens het maken van de afspraak dient vermeld te worden dat u de cadeaubon wilt verzilveren.

 

Persoonsgegevens, Privacy & Geheimhouding

De klant voorziet Beautifuller voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautifuller aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Beautifuller neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in eigen beheer.

Beautifuller behandelt de gegevens van de klant vertrouwelijk, hiermee wordt bedoeld, volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautifuller  zal de gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

De geheimhouding vervalt indien Beautifuller, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

Beautifuller is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautifuller is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beautifuller is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

 

Garantie

Beautifuller geeft 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling.

De garantie vervalt indien:

  • De klant de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio
  • De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De klant de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De klant de (kunst)nagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.
  • De klant andere producten, dan door Beautifuller geadviseerd, heeft gebruikt voor het onderhoud van de (kunst)nagels.

 

Beschadiging & diefstal

Beautifuller heeft het recht een schadevergoeding van de klant te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

Beautifuller meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Beautifuller. Indien een klacht gegrond is, zal Beautifuller de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

De klant zal nooit het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Indien Beautifuller en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Nailart

Indien Beautifuller een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant kan verschillen van het eerder getoonde voorbeeld.

 

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautifuller het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Beautifuller en de klant is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd aan het kantoor van de Kamer van Koophandel.